Tietosuoja ja evästeet


Tietosuojaselostetta päivitetään parhaillaan. Ota yhteys tietosuojavastaavaan osoitteessa tietoturva@arek.fi, jos toivot tarkempia tietoja.

Tässä selosteessa kerrotaan Arekin internetsivujen yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Arekin internetsivuilla käytetään Matomo-palvelua kävijätilastointiin ja -analytiikkaan. Palvelun yhteydessä käytetään evästeitä. Lisäksi sivujen yhteydenottolomakkeen yhteydessä käsitellään lomakkeen lähettäjien henkilötietoja.

Evästeellä tarkoitetaan kävijän laitteelle tallennettavaa pientä tekstitiedostoa, joka voi sisältää esimerkiksi kävijän yksilöivän selainkohtaisen tunnisteen tai tiedon siitä, että kävijä on tullut sivuille uutiskirjeen linkin kautta. Arek ei yhdistä evästeillä kerättyjä tietoja muihin tietoihin, eikä tiedoista käy ilmi kävijän henkilöllisyys.

Rekisterinpitäjä:
Arek Oy
Tukkutorinkuja 5
00580 Helsinki
tietoturva@arek.fi

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota yhteydenottokanava Arekiin sekä Arekin internetsivujen käyttäjätilastointi ja -analytiikka.
• Yhteydenottolomakkeen osalta käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Oikeutettuna etuna on rekisterinpitäjän mahdollisuus vastaanottaa yhteydenottoja ja vastata näihin yhteydenottoihin.
• Internetsivujen käyttäjätilastoinnin ja -analytiikan osalta käsittely perustuu kävijän suostumukseen. Kävijä voi peruuttaa suostumuksensa tämän selosteen alareunasta löytyvistä evästeasetuksista.

Käsiteltävät tiedot:
Kävijätilastointiin ja -analytiikkaan liittyen kävijän IP-osoite tallennetaan anonymisoituna. Arek ei käytä kävijätilastointiin ja -analytiikkaan liittyviä tietoja yksittäisen henkilön seuraamiseen tai tunnistamiseen. Kävijätilastointiin ja -analytiikkaan liittyen käsitellään seuraavia henkilötietoja:
• Yksilöintitunniste
• IP-osoite
• Sivuilla käynnin tiedot (kuten ajankohta, vieraillut sivut, mitä kautta sivuille tultu)
• Kävijän päätelaitteen tiedot (kuten käyttöjärjestelmä, selain, näytön resoluutio)
• Alueellinen sijaintitieto
Yhteydenottolomakkeeseen liittyen käsitellään seuraavia henkilötietoja:
• Lomakkeen lähettäjän sähköpostiosoite
• Viestin sisällöstä mahdollisesti ilmenevät muut henkilötiedot

Tietojen säilytysajat:
Evästeiden säilytysajat vaihtelevat. Lyhimmillään evästeet säilyvät käyttäjän päätelaitteella istunnon ajan ja pisimmillään kaksi vuotta istunnon jälkeen. Matomo-palvelussa sinne tallennettuja tietoja säilytetään 14 kuukautta.
Yhteydenottolomakkeen kautta lähetettyjä tietoja säilytetään enintään kolme kuukautta yhteydenotosta tai niin kauan, kuin asian selvittämiseksi on tarpeen.

Henkilötietojen lähteet ja vastaanottajat
Henkilötietojen lähteenä on rekisteröity itse.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Arek käyttää palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi Arekin puolesta sopimuksen ja Arekin ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietojen siirrot EU-/ETA-alueen ulkopuolelle:
Pääasiallisesti henkilötietoja käsitellään ja säilytetään EU-/ETA-alueella.
Siinä tapauksessa, että henkilötietoja käsitellään Arekin sopimuskumppanina olevan palveluntarjoajan toimesta EU-/ETA-alueen ulkopuolella ja kyse on maasta, jonka osalta EU-komissio ei ole tehnyt niin sanottua tietosuojan riittävyyspäätöstä, sovitaan palveluntarjoajan kanssa henkilötietojen siirtoon sovellettavasta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesta siirtomekanismista.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko:
Arek ei käytä henkilötietoja profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä, jonka tietoja Arek käsittelee rekisterinpitäjänä, on käsittelytilanteesta riippuen seuraavat EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyt oikeudet.

Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, oikeus saada pääsy käsiteltäviin henkilötietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Oikeuksien käyttäminen
Edellä mainittuja oikeuksia koskevien pyyntöjen osalta voit olla yhteydessä osoitteeseen tietoturva@arek.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jos rekisteröity katsoo henkilötietojen käsittelyn rikkovan voimassa olevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Suomessa viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Käytössä olevat evästeet
Välttämättömät evästeet
Välttämättömillä evästeillä tarkoitetaan sellaisia evästeitä, joiden käyttö on välttämätöntä sivuston toiminnan kannalta. Ilman näiden evästeiden asettamista internetsivusto ei toimi.

Käyttäjätilastointi ja -analytiikkaevästeet
Käyttäjätilastointiin ja -analytiikkaan liittyvillä evästeillä Arek voi kehittää sekä seurata internetsivujensa toimintaa. Voit kieltäytyä näiden evästeiden käytöstä selosteen alareunasta löytyvien evästeasetusten kautta.