AREKIN ULKOISEN VIESTINNÄN JA TAPAHTUMIEN TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä:   
Arek Oy (y-tunnus 1854051-5)
Tukkutorinkuja 5
 00580 Helsinki
tietoturva@arek.fi

Käsittelyn tarkoitukset:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Arekin palveluihin liittyvä viestintä, uutiskirjeen tilausten hallinta ja tapahtumien järjestäminen.

Käsittelyn oikeusperuste: Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Arekin oikeutetun edun toteuttaminen. Oikeutettuna etuna on Arekin toiminnasta tiedottaminen ja sidosryhmäyhteistyö. Rekisteröidyt ovat Arekin asiakkaiden tai muiden sidosryhmien edustajia. Rekisteröidyt voivat peruuttaa uutiskirjeen tilauksen itse uutiskirjeen linkin kautta.

Henkilötietoryhmät:
Nimi ja sähköpostiosoite
Tapahtuma-ilmoittautumiset ja niiden yhteydessä annetut tiedot

Tietojen lähteet:
Tiedot ovat peräisin rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröityjen työnantajilta.

Henkilötietojen vastaanottajat:
Henkilötietoja ei luovuteta Arekin ulkopuolisille rekisterinpitäjille. Tietoja luovutetaan henkilötietojen käsittelijänä toimiville palveluntarjoajille.

Säilytysaika:
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on uutiskirjeen tilaajana.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle:
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet:
Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, oikeus saada pääsy käsiteltäviin henkilötietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Oikeuksien käyttäminen
Edellä mainittuja oikeuksia koskevien pyyntöjen osalta voit olla yhteydessä osoitteeseen tietoturva@arek.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jos rekisteröity katsoo henkilötietojen käsittelyn rikkovan voimassaolevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Suomessa viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).